การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชและสัตว์

     

         

           

           บทเรียนช่วยสอน

           แหล่งที่มา:http://www.youtube.com/watch?v=o_pEEvM3IfM

         

         

 

           การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของกาบหอยแครง

           แหล่งที่มา:http://www.youtube.com/watch?v=-VTAK4d0j9A

           

           

            การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของไก่

            แหล่งที่มา:http://www.youtube.com/watch?v=dxsBRXHZGoc

           

            

            พฤติกรรมของสัตว์

            แหล่งที่มา:http://www.youtube.com/watch?v=agf1ZHADxfo